‘PAS TOE

OF LEG UIT’

‘De nieuwe Code is een groeimodel. Op basis van ervaringen, dialoog en maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de Code verder vorm.’

Lees meer

De Code is als ledenbindend besluit aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging. Dit betekent dat ieder lidbedrijf tegenover de Vereniging verplicht is de Code na te leven en dat uitsluitend de Vereniging haar leden aan de naleving van deze Code kan houden. De Vereniging laat zich daarbij bijstaan door het onafhankelijk Adviescollege.

Op de Code is het ‘Pas toe of leg uit’ beginsel van toepassing. Een lid van de Vereniging past de normen van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de normen is mede afhankelijk van de activiteiten en overige specifieke kenmerken van het bedrijf en de groep waarvan zij eventueel deel uitmaakt.

De leden van de Vereniging waarop de Code van toepassing is, verschillen op veel gebieden. Zo kennen zij verschillende corporate governance structuren, opereren zij in verschillende (deel)markten en kunnen zij nationaal of internationaal georiënteerd zijn.

Afwijkingen in de invulling en toepassing van de normen kunnen gerechtvaardigd zijn, mits dit op basis van de specifieke omstandigheden goed kan worden gemotiveerd.

Zelfevaluatie (assessment)

Iedere lidbedrijf voert elk jaar een zelfevaluatie uit om te bepalen of de Code goed wordt nageleefd. De manier waarop deze zelfevaluatie wordt uitgevoerd, wordt door het bedrijf zelf vastgesteld. De wijzigingen en aanpassingen, de leer- en verbeterpunten die uit deze zelfevaluatie naar voren komen, worden opgenomen in de zelfevaluatie met bijbehorende verklaring.

Pas toe of leg uit

De invulling en invoering van de Code wordt uitgevoerd onder het principe ‘Pas toe of leg uit’. Dit principe houdt in dat het bedrijf zelf gemotiveerd antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Is elke norm van toepassing?
  • Zo ja, op welke wijze wordt invulling gegeven aan de betreffende norm van de Code?
  • Voldoet deze invulling aan de strekking van de norm en toelichting uit de Code? Zo kan een norm zijn ingevuld doordat het lidbedrijf onderdeel uitmaakt van een internationale groep waarbinnen de norm is vastgelegd.
  • Is de mate waarin de Code breed en diep in het bedrijf is geworteld (geïmplementeerd, bekend en nageleefd) voldoende?

Verklaring

Elk jaar geeft het bedrijf door middel van een ondertekende verklaring aan dat zij de Code naleeft. Met de verklaring stuurt het bedrijf een overzicht op welke wijze zij invulling geeft aan elke norm. In dit overzicht geeft het bedrijf aan:

  • Of een norm van toepassing is;
  • Of er een andere invulling wordt gegeven aan de norm en/of toelichting zoals beschreven in de Code;
  • In welke documenten de toepassing van de normen is beschreven;
  • Het plan van aanpak en implementatieperiode van normen waaraan (nog) niet (geheel) wordt voldaan.

 

De ondertekende verklaring met bijgevoegd overzicht wordt beoordeeld en geaccordeerd door het onafhankelijke Adviescollege. Het Adviescollege toetst of eventuele afwijking van de Code (op basis van het “leg uit” principe), gerechtvaardigd is. Het secretariaat van het Adviescollege beheert de verklaringen.

DE CODE: HET GROEIMODEL

JAARLIJKSE CYCLUS

De Code kent een groeimodel, waarin onze leden jaarlijks rapporteren over de naleving van de Code. Het onafhankelijke Adviescollege dat toeziet op de Code beoordeelt deze rapportages en doet daarover jaarlijks verslag aan het bestuur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Daarbij adviseert het Adviescollege over mogelijke verbeteringen van de Code. Het bestuur kan deze adviezen omzetten in wijzigingen van de Code, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. De nieuwe normering wordt weer meegenomen in de zelfevaluaties van de leden. Hiermee is de Code voortdurend in ontwikkeling.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1