TOEZICHT EN
HANDHAVING

VAN DE CODE

‘Een onafhankelijk Adviescollege houdt toezicht op het naleven van de Code en geeft adviezen om de Code verder te ontwikkelen.‘

Lees meer

De Code betreft een ledenbindend besluit waaraan de leden zich tegenover de Vereniging (door middel van een verklaring en zelfevaluatie) conformeren. De Code heeft geen externe werking waarop derden een beroep kunnen doen. Het is aan de leden zelf zich te verantwoorden (volgens het “pas toe of leg uit” principe).

Het toezicht op de naleving van de Code is opgedragen aan een onafhankelijk Advies- college dat ressorteert onder de algemene ledenvergadering van de Vereniging. De leden van het Adviescollege zijn onafhankelijk en oordelen als goede mensen naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de Code en de doelstellingen van de Vereniging. Daarbij nemen zij strikte vertrouwelijkheid in acht. De leden van het Adviescollege worden benoemd door de algemene ledenvergadering van de Vereniging. Zij hebben recht op een vacatievergoeding. Het Adviescollege kent een eigen secretaris/secretariaat.

Het Adviescollege heeft de volgende taken:

 • Het controleren en accorderen van de verklaringen en zelfevaluaties van leden van de Vereniging dat zij de Code naleven en het zo nodig daar verder navraag naar doen (beoordeling ontvankelijkheid);
 • Het monitoren van de voortgang van implementatie van de Code bij leden;
 • Het uitbrengen van een adviesoordeel over de gedragingen van een of meer leden op basis van een (doorgeleid) verzoek van een van de organen van de Vereniging;
 • Het kennisnemen van klachten tegen een of meer leden van de Verenging, die bij haar zijn ingediend door een of meer leden of door organen van de Vereniging, overeenkomstig het daaromtrent in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging bepaalde en het uitbrengen van een adviesoordeel daarover;
 • Het gevraagd of ongevraagd beleidsmatig advies geven over een bepaald thema of een bepaalde ontwikkeling in relatie tot de Code. Hierbij kan het Adviescollege deskundigen raadplegen of een deskundigencollege samenstellen en vragen input te leveren;
 • Het gevraagd of ongevraagd adviseren over concrete wijzigingen van de Code;
 • Het jaarlijks schrijven van een verslag, met daarin een beschrijving van de bevindingen over de naleving van de Code, van de adviesoordelen die zijn gegeven, van de adviezen over de verdere ontwikkeling van de Code en een verantwoording van de uitvoering van de taken van het college in het voorafgaande jaar. Het jaarverslag wordt uitgebracht aan de algemene ledenvergadering van de Vereniging en zal worden gepubliceerd.

 

Door de jaarlijkse cyclus van beoordelingen van zelfevaluaties en het jaarverslag, is de Code voortdurend in ontwikkeling. Op basis van bevindingen kan het Adviescollege wijzingen van de Code voorstellen die door de ledenvergadering van de Vereniging kunnen worden aangenomen en daarmee onderdeel worden van de jaarlijkse zelfevaluatie.

Het Adviescollege beoordeelt klachten over overtredingen van deze Code voor zover daartoe geen specifiek orgaan is aangewezen, alsmede over vragen rondom de naleving van uitspraken van zelfreguleringsorganen die door de Vereniging zijn erkend (zoals de CGR). Dit betekent dat het Adviescollege niet het werk van bijvoor-beeld de CGR gaat overdoen, maar optreedt indien de klacht behelst dat een oordeel van de CGR onverhoopt niet wordt nageleefd. Voor normen waarvoor geen andere zelfreguleringstoetsing bestaat, komt het Adviescollege zelf met een inhoudelijk oordeel.

Binnen de Vereniging geldt als uitgangspunt dat leden eerst onderling overeen-stemming proberen te bereiken over een vermeende inbreuk op de Code, voordat een klacht wordt ingediend bij het Adviescollege. Ook wordt van de leden gevraagd dat wanneer mogelijke signalen over een correcte naleving van de Code kunnen opkomen, zij het bestuur van de Vereniging daar zo spoedig mogelijk en bij voorkeur vooraf van op de hoogte stellen. Indien een klacht of signaal wordt voorgelegd aan het Adviescollege, past het bij de behandeling daarvan hoor en wederhoor toe.

Het Adviescollege kan zich bij haar onderzoek van de klacht en/of signaal, laten bijstaan door deskundigen of extern deskundigenadvies inwinnen (zoals bij de Codecommissie van de CGR). Het Adviescollege geeft een adviesoordeel aan de Vereniging (het bestuur), waarin het kan voorstellen een of meer maatregelen te treffen.

Het adviesoordeel kan het volgende inhouden:

 • Ongegrond verklaren van de klacht c.q. het signaal;
 • Stimuleringsmaatregel richting het lid tegen wie de klacht c.q. het signaal was gericht om de naleving van de Code te verbeteren;
 • Interne berisping;
 • Openlijk afstand nemen van het gedrag van het lid door publicatie in:
  – interne documenten van de Vereniging;
  – de website van de Vereniging;
  – een of meer vakbladen voor de sector c.q. beroepsorganisaties;
  – regionale media;
  – nationale media.
 • Advies om het lidmaatschap van het lid tegen het einde van het jaar op te zeggen;
 • Advies om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te schorsen;
 • Advies om het lid met onmiddellijke ingang uit het lidmaatschap van de Verenging te ontzetten (royement).

 

Tegen het oordeel van het Adviescollege staat beroep open op de algemene ledenvergadering voor degene die de klacht c.q. het signaal heeft ingediend en het lid waartegen de klacht c.q. het signaal zich richt. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het Adviescollege is nader uitgewerkt in een Reglement.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1