Wie we zijn

Marco Frenken, voorzitter

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen staat voor een gezonde toekomst. Wij vertegenwoordigen ruim 40 innovatieve geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Samen werken we aan oplossingen om mensen beter te maken en de kwaliteit van leven te verhogen. Wij maken de medicijnen voor morgen, voor de behandeling van ziektes die tot nu moeilijk of niet behandelaar zijn.

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld, maar de coronacrisis heeft laten zien dat verbetering mogelijk is om dit ook naar de toekomst toe goed te houden. Wij willen de uitstekende gezondheidszorg  behouden en versterken door afspraken te maken en samen te werken met alle partners in de zorg. Samen met onder andere patiënten, artsen en onderzoekers zetten wij ons in voor de beschikbaarheid van veilige en hoogwaardige medicijnen.

Nederland wil wereldwijd voorop lopen in Life Sciences & Health. Wij delen deze ambitie en dragen hier dagelijks aan bij. Door te investeren in innovaties en een gunstig onderzoeksklimaat. Daarbij zoeken we naar de juiste balans tussen maatschappelijke belangen en bedrijfsresultaten. We streven naar toegevoegde waarde voor alle partijen in de zorgketen. De leden van de Vereniging hebben daarmee ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid om innovatieve behandelingen te blijven ontwikkelen en beschikbaar te houden voor patiënten.

Voor en mét de patiënt

Patiënten zijn onmisbaar in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Alleen al vanwege de rol die zij spelen bij klinisch onderzoek is de stem van patiënten onmisbaar. Door hun deelname aan klinische studies kan onderzoek gedaan worden naar bijwerkingen en kunnen begrijpelijke bijsluiters en verpakkingen worden ontwikkeld. Als geen ander heeft de patiënt ervaring in het kronkelende labyrint van de zorg. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vindt het dan ook van groot belang dat patiënten in alle stadia van geneesmiddelontwikkeling worden betrokken. Op verschillende manieren zet de VIG zich hier actief voor in.

Snelle toegang

Nederlandse patiënten wachten steeds langer op nieuwe, goedgekeurde medicijnen. Vaak duurt het na registratie nog honderden dagen voordat de patiënt over een geneesmiddel kan beschikken. Dat kan en moet sneller. De VIG is daarom de campagne #terugnaar100 gestart, om de wachttijd na registratie van het medicijn terug te brengen naar 100 dagen.

Geef patiënten een stem

Het is noodzakelijk om de patiënt beter te betrekken. Patiënten zijn onmisbaar in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Om hen een stem te geven ondersteunt de VIG patiëntenorganisaties om een volwaardige en onafhankelijke partner te zijn voor alle partijen in de zorg. Zo is de Vereniging partner van de EUPATI NL-opleiding, de Nederlandse versie van de Europese Patiënten Academie rondom onderzoek, innovatie en ontwikkeling van geneesmiddelen. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van ZonMw, PGO-support en acht innovatieve geneesmiddelenbedrijven.

Behoeften van de patiënten centraal

De VIG stimuleert kennisuitwisseling tussen patiëntenorganisaties en onze leden. Zo wordt aan een methode gewerkt om de behoeften van patiënten op de onderzoeksagenda van wetenschappers te krijgen.

Richtlijnen

Daarnaast vindt de Vereniging het belangrijk dat patiëntenorganisaties worden betrokken bij het opstellen van bijvoorbeeld behandelrichtlijnen en de inrichting van patiëntregisters (registries). Richtlijnen vormen de basis voor de klinische besluitvorming in de spreekkamer. Ieder jaar worden er ongeveer 50 richtlijnen geactualiseerd.

#WijGevenNietOp

Ziektes slapen niet. Ze veranderen en veroorzaken pijn en leed bij patiënten en hun naasten. Met #WijGevenNietOp onderstreept de geneesmiddelensector haar toewijding aan de ontwikkeling van innovatieve medicijnen. Geneesmiddelenbedrijven blijven ook in 2022 werken aan de nieuwe medicijnen die patiënten nieuwe en betere levenskansen geven.

lees verder

‘Ik zou mijn verhaal niet meer kunnen navertellen’

Patrick kreeg acute en chronische leukemie en zou zonder geneesmiddelen nu niet meer leven.

Maatschappelijke Code

Het is onze verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid met anderen innovatieve behandelingen te blijven ontwikkelen en beschikbaar te houden voor patiënten. Daarom heeft de Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat.

De Code bevat 40 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. De Code is de basis van waaruit wij ons willen committeren aan optimale samenwerking met alle betrokkenen in de zorg.

De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Op deze manier kan de VIG individuele leden aanspreken op hun daden, met als uiterste gevolg, wanneer tijdige naleving uitblijft, verwijderen als lid van de VIG. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo werken wij aan een betere Nederlandse gezondheidszorg en een gezonde toekomst voor ons allemaal.

lees verder

Integriteit

• Ons gedrag is open, betrouwbaar en verantwoord
• Kwalitatief hoogwaardige informatie voor patiënten en stakeholders
• Wij behartigen belangen met eerlijke en betrouwbare informatie
• Wij onthouden ons van ongewenste beïnvloeding
• Al onze medische informatie wordt getoetst door een wetenschappelijke dienst
• Wij beschikken over compliance programma’s
• Eerlijk marktgedrag

Transparantie

• Open over informatie die raakt aan patiëntveiligheid
• Medewerkers maken altijd kenbaar dat zij werken voor een geneesmiddelenbedrijf
• Wij registreren door ons geïnitieerde klinische studies in Nederland in een openbaar trial register
• Bij samenwerking met derden bij klinisch onderzoek stellen wij vooraf een overeenkomst op
• Publicatie van onderzoeksresultaten
• Transparantie in financiële relaties
• Jaarlijkse openbaarmaking van R&D uitgaven
• Inzicht in uitkomsten van behandelingen (harmonisatiedata registers)
• Ondersteunen voorspelbaarheid uitgaven aan geneesmiddelen
• Zorgvuldig en open inkoopproces

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Missie en visie over maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Constante dialoog met alle belanghebbenden
• Wij houden rekening met maatschappelijke belangen
• Wij leggen verantwoording af over ons maatschappelijk beleid
• Duurzame beschikbaarheid van geneesmiddelen
• Wij zien toe op een inspirerend, uitdagend en veilig werkklimaat
• Wij zetten ons in voor het verduurzamen van de geneesmiddelensector
• Respect voor het recht op privacy
• Ondersteunen van projecten om de gezondheidszorg te verbeteren
• Deelname aan maatschappelijke projecten
• Verantwoorde prijsstelling

Kwaliteit

• Hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid
• Patiëntgerichte zorg
• Wij betrekken patiënten om de kwaliteit van onze geneesmiddelen te verbeteren
• Wij dragen bij aan het actueel houden van behandelrichtlijnen van beroepsorganisaties
• Onderzoek naar geneesmiddelen op basis van internationale standaarden
• Wij produceren onze geneesmiddelen volgens ‘Goede Productie Praktijken’
• Wij distribueren onze producten volgens ‘Goede Distributie Praktijken’
• Bevorderen van geneesmiddelenbewaking en melden van bijwerkingen
• Onze bedrijven hebben een klachtenprocedure
• Wij bevorderen goed gebruik van geneesmiddelen en gaan vervalsingen tegen
• Wij investeren in een professionele bedrijfsvoering
• Blijvend investeren in verbetering en innovatie van behandelingen

Duurzaamheid

De VIG zet zich in voor een betere gezondheid. Wij vinden het belangrijk dat geneesmiddelen op een maatschappelijke verantwoorde manier worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt.

Verduurzamen kan je niet alleen. Samen met andere partijen in de zorg werken we aan een duurzame farmacieketen, van de ontwikkeling, productie, distributie, voorschrijven en gebruik van medicijnen, tot aan afvalverwerking en waterzuivering. De sector neemt haar verantwoordelijkheid voor het duurzaam produceren, distribueren en inzetten van geneesmiddelen met de best denkbare effecten op de gezondheid. Binnen dit kader levert de sector een bijdrage aan het minimaliseren van de effecten op het milieu.

Op weg naar een duurzame farmacieketen


Bron: Inspiratiegids Op weg naar een duurzame farmacieketen, Coalitie Duurzame Farmacie, 2020

Download infographic:  PDF | JPG

Coalitie Duurzame Farmacie

De VIG heeft in 2019 samen met BOGIN, Neprofarm en KNMP de Coalitie Duurzame Farmacie opgericht. Vanuit de Coalitie werken we gezamenlijk aan de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg.

Green Deal Duurzame Zorg

Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. Ook de geneesmiddelensector heeft zich hierbij aangesloten. Uitgangspunt daarbij is én blijft dat geneesmiddelen toegankelijk blijven voor iedereen die ze nodig heeft.

Green Deal duurzame zorg


Bron: Milieuplatformzorg.nl/green-deal, 2020

Download infographic:  PDF | JPG

De Green Deal zet in op vier pijlers:

1. Terugdringen van de CO2-emissie
2. Circulair en maatschappelijk verantwoord werken
3. Verminderen van medicijnresten in oppervlaktewater, sloten en rivieren
4. Werken aan een gezonde werk- en leefomgeving voor patiënten en zorgpersoneel.

Medicijnverspilling tegengaan

Terugdringen van verspilling begint bij het voork men dat geneesmiddelen onnodig op voorraad liggen of worden uitgegeven. De Coalitie Duurzame Farmacie brengt begin 2022 de toolkit ‘Verspil geen Pil’ uit, met daarin beschreven hoe alle partners in de keten een bijdrage kunnen leveren en uiteengezet hoe afhankelijk men hierin ook is van elkaar. Daarnaast heeft binnen de Coalitie de VIG een haalbaarheidsstudie opgeleverd over de mogelijkheden van heruitgifte van geneesmiddelen.

Ketenaanpak Medicijnresten uit water

Binnen de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, een samenwerking tussen overheid, geneesmiddelensector en de (drink)watersector wordt niet alleen aan de achterkant – waterzuivering – van de keten gekeken, maar ook naar alle mogelijkheden aan de bronkant om medicijnresten in water te beperken. De unieke samenwerking binnen de Ketenaanpak in Nederland is niet onopgemerkt gebleven. In juli 2021 nomineerde de Verenigde Naties de Ketenaanpak voor de Future Policy Award on the Protection from Hazardous Chemicals binnen haar Environmental Program.

Brancheplan duurzaam verpakken

In totaal worden in Nederland elk jaar circa 417 miljoen verpakkingen gebruikt voor geneesmiddelen. Het Brancheplan richt zich op de vermindering van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en optimalisatie van de gebruikte materiaalsoorten

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1