Waar we voor staan

Snelle en brede toegang

Onze ambities voor Nederlandse patiënten

Ieder jaar komen er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar voor de patiënt. We helpen ook steeds meer patiënten. Maar Nederlandse patiënten hebben niet altijd toegang en moeten steeds langer wachten.

Ieder jaar komen er nieuwe

geneesmiddelen op de markt

 

In de afgelopen 11 jaar goedgekeurd door
de Europese toezichthouder

Geneesmiddelenbedrijven werken hard aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Ieder jaar komen er nieuwe geneesmiddelen op de markt, die een wereld van verschil kunnen maken.

Voordat een geneesmiddel op de markt mag worden gebracht, moet eerst goedkeuring verkregen worden van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) in Amsterdam. Het EMA beoordeelt nieuwe geneesmiddelen op kwaliteit, effectiviteit en veiligheid. Geneesmiddelen die niet aan deze criteria voldoen worden niet toegelaten tot de markt.


Bron: European Medicines Agency (EMA), 2021

Download infographic:  PDF | JPG

We helpen steeds
meer patiënten

 

De kosten van geneesmiddelen per
ziekenhuispatiënt zijn de afgelopen
jaren met 15% gedaald

Dat de uitgaven aan geneesmiddelen van ziekenhuizen stijgen, komt vooral door een groei van het aantal patiënten. Het aantal patiënten dat ziekenhuisgeneesmiddelen gebruikt, steeg tussen 2015 en 2020 met 14% per jaar.


Bron: Deloitte, GIPdatabank, dec 2020

Download infographic:  PDF  | JPG

Patiënten wachten steeds
langer op innovatieve
geneesmiddelen

 

Gemiddeld aantal dagen in de sluis per
geneesmiddel, per periode

Voor geneesmiddelen die naar verwachting van de overheid een relatief hoge prijs en of budgetimpact hebben geldt de zogenoemde sluisprocedure.

Per jaar worden ongeveer vijftien nieuwe, innovatieve geneesmiddelen uit het pakket gehouden en in de sluis geplaatst door de minister. De tijd die nodig is om de sluisprocedure te doorlopen neemt ieder jaar toe.

De doorlooptijden zijn voor een groot deel het gevolg van prijsonderhandelingen tussen de minister en geneesmiddelenbedrijven. Maar ook vertraging bij de indiening van vergoedingsdossiers en de beoordeling dragen bij.


Bron: BS Health, 2021

Download infographic:  PDF | JPG

Nederland hekkensluiter
bij voorschrijven nieuwe
kankermedicijnen

 

Twaalf maanden na opname in het
verzekeringspakket is het gebruik in
Nederland het laagste van 10 landen
die deelnamen aan onderzoek

Vergoeding door de verzekeraar betekent niet automatisch dat een nieuw medicijn ook wordt voorgeschreven in de praktijk. Twaalf maanden na opname in het verzekeringspakket is het daadwerkelijk gebruik van 13 innovatieve kankermedicijnen in Nederland het laagste van alle tien landen die aan het onderzoek deelnamen.

Een mogelijke oorzaak voor het lage gebruik van nieuwe kankermedicijnen in Nederland, kan liggen in de gedecentraliseerde prijsonderhandelingen met ziekenhuizen, stellen de onderzoekers. Na opname in het verzekeringspakket moeten verzekeraars en ziekenhuizen het eens worden over betaling. Dat betekent dat elk ziekenhuis in Nederland individueel een contract afsluit met de farmaceut. Dit leidt ertoe dat er grote verschillen zijn tussen de beschikbaarheid van medicijnen in ziekenhuizen, ook als een geneesmiddel wordt vergoed.


Bron: Every Day Counts, Vintura, 2020

Download infographic:  PDF  | JPG

Uitgaven aan geneesmiddelen
in perspectief

 

In 2020 gaf de Nederlandse
overheid 6,6 miljard euro uit
aan geneesmiddelen

De zorguitgaven die meetellen voor het Budgettair Kader Zorg bestaan uit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en overige uitgaven.

Kosten voor geneesmiddelen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen geneesmiddelen die binnen en buiten ziekenhuizen worden verstrekt. De geneesmiddelen die binnen ziekenhuizen worden verstrekt zijn intramurale geneesmiddelen. Deze groep valt in de categorie medisch specialistische zorg. De geneesmiddelen die buiten ziekenhuizen worden verstrekt zijn extramuraal. Deze groep valt in de categorie farmaceutische zorg. De uitgaven aan intramurale en extramurale geneesmiddelen in 2020 bedroegen € 6,6 miljard.

De uitgaven in dit overzicht zijn gebaseerd op de gedeclareerde prijzen. In de praktijk vallen de kosten van specialistische geneesmiddelen lager uit ten opzichte van de lijstprijzen. Dit komt omdat verzekeraars, ziekenhuizen, apotheken en soms de overheid namelijk zelf onderhandelen met de fabrikant over de prijs van een geneesmiddel. De uitkomst van deze onderhandelingen is slechts ten dele openbaar.


Bron: Begroting VWS 2022 ; SFK, Data en Feiten, 2021; GIPdata, 2021; Axon Healthcare, 2021

Download infographic:  PDF | JPG

Beheerste
uitgavenontwikkeling
geneesmiddelen

 

Medicijnen beslaan
8,3% van het
totale zorgbudget

De afgelopen tien jaar stegen de totale overheidsuitgaven aan zorg van € 56 naar € 79,1 miljard. De uitgaven voor medicijnen namen toe tot € 6,6 miljard, dit is exclusief de apothekersvergoeding. Het aandeel van geneesmiddelen in het zorgbudget daalde in deze periode van 8,9 naar 8,3%.


Bron: Begroting VWS 2021 & Farminform

Download infographic:  PDF  | JPG

Prijsstijging farmaceutische
producten minder dan
gemiddeld

Consumentenprijzen zijn in de afgelopen twintig jaar gestegen. Prijzen van bijvoorbeeld huisvesting en vervoer stegen gemiddeld 2% per jaar. De prijzen van geneesmiddelen stegen in dezelfde twintig jaar jaarlijks 0,5%.

De totale uitgaven aan medicijnen stegen iets meer dan dit percentage, doordat het totale medicijngebruik toeneemt.


Bron: CBS, Statline – Consumentenprijzen, 2022

Download infographic:  PDF | JPG

‘Ik zou mijn eigen camping moeten opgeven’

Karin heeft Parkinson en zou zonder geneesmiddelen niet meer actief kunnen meedraaien op haar camping

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1