De mogelijkheden in de zorg worden steeds groter. Nieuwe technologie en betere behandelingen dragen bij aan een beter en langer leven. Innovatieve geneesmiddelen richten zich steeds vaker op een specifieke aandoening of kleine groep patiënten. Het is dan vervolgens van belang om ervoor te zorgen dat nieuwe geneesmiddelen de patiënt bereiken. De toegang tot geneesmiddelen is afhankelijk van de beschikbaarheid, procedures en betaalbaarheid.

De toegang tot geneesmiddelen is allereerst afhankelijk van de toelating van geneesmiddelen tot de markt en tot de zorgverzekering. Patiënten hebben toegang tot een nieuw geneesmiddel als dit door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) tot de markt wordt toegelaten. Vervolgens is het aan de minister van VWS en aan zorgverzekeraars om geneesmiddelen ook tot het pakket van de zorgverzekering toe te laten. Vanaf dat moment kunnen artsen deze geneesmiddelen ook daadwerkelijk voorschrijven.

De totale uitgaven aan geneesmiddelen bedroegen in 2020 €6,2 miljard, exclusief apothekersvergoeding. Dat is 8,3% van het totale zorgbudget. Ten opzichte van andere landen in Europa geeft de Nederlander weinig uit aan geneesmiddelen. Alleen inwoners van Luxemburg, Ierland en Denemarken geven minder uit. Uitgaven aan geneesmiddelen vormen een investering in zorg en gezondheid en daarmee in de economie. We besparen zorgkosten en dragen bij aan de gezondheid van Nederlanders, zodat ze actief kunnen participeren in de samenleving.

AANTAL NIEUWE GENEESMIDDELEN GOEDGEKEURD DOOR DE EMA

Bron: European Medicines Agency (EMA), 2021

In de afgelopen 23 jaar is het aantal geneesmiddelen dat voor de Europese markt is goedgekeurd toegenomen. In 2020 keurde het Europees Medicijn Agentschap (EMA) 97 nieuwe medicijnen goed. In 39 van deze gevallen gaat het om een innovatief geneesmiddel met een nieuwe actieve werkzame stof.

De EMA beoordeelt nieuwe geneesmiddelen op werkzaamheid en veiligheid. Sinds 2019 is de EMA gehuisvest in Amsterdam. De komst van de EMA is positief nieuws voor Nederland, en maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen. De EMA werkt zo als een magneet voor innovatie in Nederland.

Download infographic

PDF  | JPG

191 WEESGENEESMIDDELEN GOEDGEKEURD

Aantal nieuwe weesgeneesmiddelen met EMA-marktautorisatie

Er komen steeds meer medicijnen voor de circa zevenduizend zeldzame ziektes. Die medicijnen worden ook wel weesgeneesmiddelen genoemd. Men spreekt van een zeldzame ziekte als minder dan één op de tweeduizend mensen de ziekte heeft. In de laatste twintig jaar heeft de EMA 191 weesgeneesmiddelen goedgekeurd, voor ruim honderd zeldzame ziektes. Het aantal klinische studies naar zeldzame ziektes is tussen 2006 en 2016 toegenomen met 88%. Dit resulteert in steeds meer weesgeneesmiddelen voor de patiënt.

Met deze cijfers loopt Europa wereldwijd voorop met klinisch onderzoek naar weesgeneesmiddelen. Onderzoek in deze categorie kent uitdagingen. Het gaat om kleine patiëntgroepen, waardoor het moeilijker is een representatief onderzoek uit te voeren. Bovendien zijn de investeringen relatief hoog. Toch blijft dit onderzoek hard nodig. De Europese Unie stelde in 1999 een speciale regeling op, om de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen te stimuleren. Dat beleid werpt vruchten af.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: EMA, Orphan Medicines Figures, 2021

KANKERMEDICIJNEN IN EUROPA LATER BESCHIKBAAR DAN IN VS

AANTAL DAGEN TOT TOELATING NIEUW KANKERMEDICIJN

Voordat een geneesmiddel verkocht mag worden, moet een geneesmiddelenbedrijf zijn nieuwe geneesmiddel laten registreren. Dit kan op Europees niveau via het Europees Medicijn Agentschap (EMA). In de VS gaat dit via de Food and Drug Administration (FDA). Zij beoordelen het nieuwe geneesmiddel op werkzaamheid en veiligheid.

Gemiddeld duurt de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker in Europa 378 dagen. In de VS worden nieuwe geneesmiddelen tegen kanker sneller beoordeeld, gemiddeld in 181 dagen.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: C. Uyl-de Groot, R. Heine, M. Krol & J. Verweij, Unequal access to Newly Registered Cancer Drugs Leads to Potential Loss of Life-Years in Europe, 2020

DOORLOOPTIJDEN VAN KANKERMEDICIJNEN

DOORLOOPTIJDEN VAN KANKERMEDICIJNEN

Bron: C. Uyl-de Groot, R. Heine, M. Krol & J. Verweij, Unequal access to Newly Registered Cancer Drugs Leads to Potential Loss of Life-Years in Europe, 2020

Als het geneesmiddel bij de EMA of het CBG is geregistreerd, wordt het nog niet automatisch vergoed door de zorgverzekeraars. Geneesmiddelen moeten eerst nog worden toegelaten tot de zorgverzekering. Daar gaat de minister van VWS over, of zorgverzekeraars. Geneesmiddelen worden getoetst of ze voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Zaak is dat geneesmiddelen vervolgens een plek krijgen in de behandelrichtlijnen van artsen. Fabrikanten onderhandelen ondertussen met de minister, zorgverzekeraars of ziekenhuizen over de prijs van het geneesmiddel, maar ook over bijvoorbeeld gepast gebruik en de inzet van middelen in gespecialiseerde centra.

Na EMA-registratie duurt het in Nederland gemiddeld 128 dagen voordat een nieuw geneesmiddel tegen kanker beschikbaar is voor de patiënt. Daarmee staan we op de negende plaats in Europa.

Download infographic

PDF  | JPG

DOORLOOPTIJDEN VAN INTRAMURALE MEDICIJNEN

OVERZICHT VAN HET AANTAL DAGEN DAT NODIG IS VOOR HET DOORLOPEN VAN VERGOEDINGSPROCEDURES VOOR MEDICIJNEN DIE IN HET ZIEKENHUIS VERSTREKT WORDEN

Bron: BSHealth, 2019: Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen

Als er een nieuw geneesmiddel is dat in ziekenhuizen voorgeschreven wordt, krijgen Nederlandse patiënten dit automatisch vergoed vanuit hun basisverzekering. Dit betekent nog niet dat alle patiënten het medicijn meteen krijgen. Wanneer een geneesmiddel de samenleving in totaal meer kost dan € 40 miljoen per jaar, wordt het in de zogeheten sluis geplaatst. Dit gebeurt ook als het medicijn meer kost dan € 50.000 euro per patiënt en in totaal € 10 miljoen per jaar. Zo lang een middel in de sluis zit, wat gemiddeld 345 dagen duurt, is het niet beschikbaar voor de patiënt. De sluis resulteert vaak in een financieel arrangement tussen de overheid en een
geneesmiddelenbedrijf.

Daarnaast schrijven artsen een geneesmiddel vaak pas voor, als het een aparte financiering heeft die een add-on heet. Zelfs bij geneesmiddelen die niet in de sluis worden geplaatst, duurt het gemiddeld 149 dagen voordat artsen het nieuwe geneesmiddel gaan voorschrijven. Het is voor de patiënt zeer belangrijk om deze periodes te verkorten. Daarvoor is overleg tussen alle betrokken partijen nodig.

Download infographic

PDF  | JPG

DOORLOOPTIJDEN VAN EXTRAMURALE MEDICIJNEN

OVERZICHT VAN HET AANTAL DAGEN DAT NODIG IS VOOR HET DOORLOPEN VAN VERGOEDINGS-PROCEDURES VOOR MEDICIJNEN DIE VIA OPENBARE APOTHEKEN VERSTREKT WORDEN

Geneesmiddelen die via de openbare apotheek bij de patiënt komen, worden niet automatisch vergoed vanuit de basisverzekering. Een geneesmiddelenbedrijf moet een vergoeding aanvragen via het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Deze aanvraag wordt gedaan bij de minister van Medische Zorg, die advies vraagt aan het Zorginstituut. Op basis van dit advies worden deze middelen in een cluster geplaatst met een vergoedingslimiet (lijst 1a) of op een aparte lijst gezet zonder limiet (1b). Deze procedures duren gemiddeld 365 dagen (1a) en 325 dagen (1b).

Bij kostbare geneesmiddelen onderhandelt de minister soms nog met het geneesmiddelenbedrijf over een financieel arrangement. Net als bij de sluis gebeurt dit als het in totaal meer dan € 40 miljoen per jaar kost óf meer dan € 50.000 per patiënt en meer dan € 10 miljoen in totaal. Dit duurt gemiddeld 237 dagen. Ook hier is goed overleg nodig om de patiënt sneller te kunnen helpen.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: BSHealth, 2019: Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen

UITGAVEN AAN GENEESMIDDELEN

UITGAVEN VAN DE OVERHEID AAN GENEESMIDDELEN IN 2019, IN MILJARDEN EURO’S

Bron: Begroting VWS 2021; SFK, Data en Feiten, 2020; GIPdata, 2020; Axon Healthcare, 2020

De zorguitgaven die meetellen voor het Budgettair Kader Zorg bestaan uit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en overige uitgaven. Kosten voor geneesmiddelen vallen onder de Zorgverzekeringswet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen geneesmiddelen die binnen en buiten ziekenhuizen worden verstrekt. De geneesmiddelen die binnen ziekenhuizen worden verstrekt zijn intramurale geneesmiddelen. Deze groep valt in de categorie Medisch Specialistische zorg. De geneesmiddelen die buiten ziekenhuizen worden verstrekt zijn extramuraal. Deze groep valt in de categorie farmaceutische zorg. De uitgaven aan intramurale en extramurale geneesmiddelen in 2019 bedroegen € 6,2 miljard.

De uitgaven in dit overzicht zijn gebaseerd op de lijstprijzen van geneesmiddelen. In de praktijk vallen de kosten van specialistische geneesmiddelen lager uit. Dit komt omdat verzekeraars, ziekenhuizen, apotheken en soms de overheid namelijk zelf onderhandelen met de fabrikant over de prijs van een geneesmiddel. De uitkomst van deze onderhandelingen is slechts ten dele openbaar.

Download infographic

PDF  | JPG

NEDERLANDER GEEFT WEINIG AAN MEDICIJNEN

Bron: CBS, Nederland langs de Europese meetlat, 2019

We geven in Nederland weinig geld uit aan geneesmiddelen, ten opzichte van andere landen met een hoog inkomen. Ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zijn de uitgaven aan genees- en hulpmiddelen in Nederland slechts 1,24%. Het gemiddelde in de Europese Unie is 1,81%.

In Nederland betalen we voor de totale gezondheidszorg ongeveer echter evenveel als andere landen met een hoog inkomen. Dat komt doordat Nederland relatief veel geld uitgeeft aan ziekenhuiszorg en langdurige zorg.

Download infographic

PDF  | JPG

MEDICIJNEN BESLAAN 8,3% VAN HET TOTALE ZORGBUDGET

De afgelopen tien jaar stegen de totale overheidsuitgaven aan zorg van € 56 naar € 74,7 miljard. De uitgaven voor medicijnen namen toe tot € 6,2 miljard, dit is exclusief de apothekersvergoeding. Het aandeel van geneesmiddelen in het zorgbudget daalde in deze periode van 8,9 naar 8,3%.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: Begroting VWS 2021 & Farminform

UITGAVEN VERSCHUIVEN NAAR ZIEKENHUIZEN

Bron: Farminform, 2019

De omzet van de totale markt van receptgeneesmiddelen is in de afgelopen tien jaar gestegen. De veranderingen zijn vooral verschuivingen: de omzet van in het ziekenhuis verstrekte geneesmiddelen (intramuraal) is gestegen tot € 3,0 miljard in 2019. Dit betreft € 2,4 miljard aan specialistische geneesmiddelen en € 0,6 miljard voor overige geneesmiddelen. De uitgaven aan door de openbare apotheek verstrekte geneesmiddelen (extramuraal) zijn sinds 2015 gestegen van € 3,1 miljard naar € 3,2 miljard.

Download infographic

PDF  | JPG

GENEESMIDDELEN IN ZIEKENHUIZEN PERIODE 2015 – 2019

DE KOSTEN VAN GENEESMIDDELEN PER ZIEKENHUISPATIËNT ZIJN DE AFGELOPEN JAREN MET 5% GEDAALD

De kosten van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt zijn de afgelopen jaren met 5% per jaar gedaald van gemiddeld bijna € 10.000 per patiënt naar ruim € 8.100. Dat de uitgaven aan geneesmiddelen van ziekenhuizen stijgen, komt vooral door een groei van het aantal patiënten. Het aantal patiënten dat ziekenhuisgeneesmiddelen gebruikt, steeg tussen 2015 en 2019 met 14% per jaar. Kanttekening hierbij is dat het de stijging van het aantal gebruikers sterk beïnvloed is door enkele middelen.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: Deloitte, Bron: GIPdatabank, dec 2020

PRIJSSTIJGING FARMACEUTISCHE PRODUCTEN MINDER DAN GEMIDDELD

PRIJSINDEX VAN ALLE CONSUMENTBESTEDINGEN AFGEZET TEGEN PRIJSINDEX VOOR FARMACEUTISCHE PRODUCTEN (1998=100)

Consumentenprijzen zijn in de afgelopen twintig jaar gestegen. Prijzen van bijvoorbeeld huisvesting en vervoer stegen gemiddeld 2% per jaar. De prijzen van geneesmiddelen stegen in dezelfde twintig jaar jaarlijks 0,5%. De prijsindex van farmaceutische producten in 2019 bedraagt 116. Dit is bijna gelijk aan het niveau van 2007, toen de prijsindex 114 bedroeg.

De totale uitgaven aan medicijnen stegen iets meer dan dit percentage, doordat het totale medicijngebruik toeneemt. En dat komt weer doordat meer Nederlanders medicijnen gebruiken (vooral vanwege de vergrijzing) en het gebruik per persoon groeit.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: CBS, Statline – Consumentenprijzen, 2020

INVLOED PATENT OP PRIJSVERLOOP NIEUW GENEESMIDDEL

Bron: FarmInform, 2018

Bij het bepalen van de impact van een geneesmiddel op het zorgbudget wordt vaak alleen gekeken naar het moment waarop het geneesmiddel het meeste kost. Maar de uitgaven aan een geneesmiddel zijn nooit stabiel. Doordat andere bedrijven ook geneesmiddelen maken voor dezelfde ziekte, komt er concurrentie op gang. Wijzigingen in de vaststelling van de maximumprijzen die gesteld worden door de Wet Geneesmiddelen Prijzen (WGP) zorgen ook
veranderingen in de uitgaven aan geneesmiddelen.

Wanneer het patent op een geneesmiddel verloopt mogen andere bedrijven het medicijn namaken. Hierdoor neemt de concurrentie verder toe, waardoor prijzen dalen. Daarna is het medicijn voor een fractie van de oorspronkelijke prijs beschikbaar. Patiënten hebben daarna tientallen jaren profijt van de innovatie.

Download infographic

PDF  | JPG

IEDERE IN MEDICIJNEN GEÏNVESTEERDE EURO LEVERT 2 EURO OP

Geneesmiddelen zijn van essentiële waarde voor mensen. Zo is bijvoorbeeld de levensverwachting bij kanker aanzienlijk toegenomen in de afgelopen decennia, en is hiv niet langer een doodvonnis. Maar de geneesmiddelensector voegt ook op allerlei andere manieren waarde toe aan de samenleving. Zo voorkomen medicijnen vaak de noodzaak tot andere zorg, bijvoorbeeld operaties, transplantaties, ziekenhuisopnames.

Bovendien voorkomen geneesmiddelen veel kosten die ontstaan door arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld bij reuma, of ziekteverzuimkosten als bij griep. Daarnaast zorgt de sector ook voor veel economische waarde: het levert banen op, verschaft werk aan andere sectoren (bijvoorbeeld transport) en draagt bij aan de groei van de Nederlandse economie. De samenleving krijgt zijn investering in de geneesmiddelensector dus ruimschoots terug.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: Facts & Figures Pharming, 2020 & Holistic perspective on the value of medicines McKinsey, 2018

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1